REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1) Reklamovat lze zboží zakoupené od prodávajícího a zároveň je ve vlastnictví kupujícího.

2) V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo od prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy může reklamaci vyřídit, až po uhrazení celé kupní ceny ve smyslu § 151 Občanského zákoníku.

3) Na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak. Na potravinářské výrobky se vztahuje stanovená záruční doba, která je uvedena na každém výrobku. Minimální trvanlivost potravinářských výrobků, které jsou zasílány je minimálně 5 týdnů, není-li u zboží uvedeno jinak.

4) Obchodní partneři berou na vědomí, že se na ně nevztahují podmínky záruky pro spotřebitele, ale jsou upraveny Obchodním zákoníkem a záruční doba může být kratší.

5) Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit neprodleně a to tedy hned po zjištění závady.

6) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, jehož vady zavinili prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.

7) Právo na záruku zaniká v případě, že:

a) k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

d) zanedbáním péče a údržby o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

8) Ze záruky jsou vyňaty vady způsobené v přímé souvislosti se živelnou pohromou.

9) Záruka se nevtahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

10) Reklamované zboží je třeba doručit na adresu uvedenou v odst. 16, zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Zboží lze předat i osobně na odběrných místech uvedených v čl. 7 ods. 2 písm. a) během otevíracích hodin. Zboží je třeba zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit i vyplněný Reklamační formulář. Reklamace uplatněné elektronickou formou (prostřednictvím e-mailu) nebudou akceptovány.

11) Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího podání na poštovní přepravu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

12) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. V případě reklamace na odběrném místě může prodávající vyřešit reklamaci ihned. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží, nejpozději však do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

13) Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a) při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady, vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

b) při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

c) v případě, že má věc současně nejméně tři vady, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Stejné právo má kupující pokud se na věci vyskytne stejná vada, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána na reklamaci.

d) reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

14) Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi stvrzujete, že obal je nepoškozený. Pokyny při přebírání zboží: V případě zjištění viditelného poškození při přebírání zásilky (díra v obalu, zlomená zásilka, zvuk rozbitého skla při potřesení balíku, atd.), kdy je obsah zásilky zjevně poškozen, kupující nepřevezme zásilku od doručovatele, ale na místě sepíše s kur. zápis a oznámí tuto událost neprodleně prodejci na +421 902 407 478. V případě zjištění poškození dodaného zboží po otevření zásilky v nepřítomnosti kurýra, je nutno neprodleně reklamovat poškození nejpozději do 24hod od dodání zásilky přímo u dopravce a kontaktovat prodejce na +421 902 407 478 k dořešení náhrady. Z praktického hlediska je vhodné pořídit fotografický záznam pojistné události pro zrychlený průběh vyřízení reklamace.

15) Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

16) Reklamace jsou vyřizovány na adrese provozovatele: Y-CORP s.r.o., provoz Syrotéka & Vinotéka Rúfus, Antona Bernoláka 8, 010 01 Žilina, tel.: +421 902 407 478, e-mail: info@rufus.eu